Syndicus is geen beroep,

het is een roeping …

PROFESSIONEEL BEHEER VAN GEBOUWEN IN MEDE-EIGENDOM

Administratief beheer

 • samen­stellen en bijhouden van het basis­dossier
 • organ­isatie en admin­is­tratie van de besliss­ing­sor­ga­nen
 • verte­gen­wo­ordig­ing van de verenig­ing
 • sec­re­tari­aat en briefwis­sel­ing
 • relatie met de bewon­ers

Financieel beheer

 • samen­stellen van het werkkap­i­taal
 • boeken en betal­en van de gemeen­schap­pelijke uit­gaven
 • omslaan van de kosten over de mede-eige­naars
 • invorderen van de ver­schuldigde bedra­gen
 • creëren van het reservekap­i­taal

Technisch beheer

 • her­stellen van occa­sionele defecten
 • in stand houden van het pat­ri­mo­ni­um
 • bedri­jf­sklaar houden van de tech­nis­che instal­laties
 • ver­beteren van het gebouw en de instal­laties
 • ren­ov­eren en aan­passen aan de nieuwe tech­nieken

Wenst u ook snellere technische interventies en een transparanter beheer ?

Aarzel niet en neem vri­jbli­jvend con­tact op met ons.